Nắm gọn cách xây dựng chuỗi xử lý LCEL

Cùng xem cách thiết kế chuỗi xử lý của LangChain Expression Language với basic chain, retrieval-augmented generation (RAG) và parallel processing.

LangChain Expression Language (LCEL) là một framework dạng khai báo (declarative) giúp đơn giản hóa các đoạn code phức tạp và giải quyết các vấn đề khó khăn trong hệ thống ứng dụng GenAI. Video này sẽ chú trọng vào việc xây dựng các chuỗi xử lý của LCEL một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Video được thực hiện bởi team Atekco.

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants