Langchain có gì hot ở thời đại GenAI?

So với các phương pháp truyền thống, việc sử dụng LangChain giúp tích hợp LLM vào hệ thống dễ dàng, cho phép tương tác động với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để mang lại trải nghiệm phong phú, thay vì chỉ gọi API tiêu chuẩn.

Với xu hướng tích hợp AI vào hệ thống để xử lý ngôn ngữ tự nhiên, LangChain là công cụ được tạo ra nhằm giúp xâu chuỗi, điều phối và tương tác có cấu trúc với các LLM.

Video được thực hiện bởi team Atekco.

Atekco - Home for Authentic Technical Consultants